Dekorationsbild

Vanliga frågor

1. Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal hos en utbildad psykoterapeut under längre eller kortare tid, allt från några månader till flera år.

Vi erbjuder psykodynamisk psykoterapi, som bygger på psykoanalytisk teori (se nedan under Vad är psykoanalys?), men kombinerar detta med andra behandlingsmetoder då vi bedömer detta relevant. En överenskommelse om tider, frekvens och tidsperspektiv görs i början av behandlingen och bygger på patientens behov och målsättning med terapin. Vanligtvis träffar man terapeuten 1-2 ggr per vecka. Det avgörande är att personen själv har en önskan om att förstå sig själv bättre och är motiverad att jobba för förändring genom att ta aktiv del i det psykoterapeutiska arbetet genom att berätta om sig själv, sina känslor och sina relationer så öppet det går.

Med större kunskap och medvetenhet om sig själv, sina behov och motiv ökar förmågan att förstå och påverka sitt eget liv.

2. Vad är parterapi?

Här fokuserar man på ert samspel och hur ni båda bidrar till detta samspel. Det är hur ni hamnar i era destruktiva mönster som är i fokus, inte vem som har rätt eller fel. Ni får hjälp att bryta era destruktiva mönster och stöd att skapa trygghet och tillit i er relation.
Naturligtvis har det ingen betydelse för behandlingen om ni är gifta, sambo, särbo, älskare eller är omgifta. Om ni lever i en tvåkönad eller samkönad relation spelar heller ingen roll.

För vem?

• För par där båda parter vill ha hjälp med känslomässiga svårigheter i sin relation
• För par som är oroliga för att deras barn påverkas negativt att deras konflikter
• För par som behöver hjälp med att hantera förändringar i familjen, såsom separationer, styvfamiljsproblematik
• För par som drabbats av kris, sjukdom eller dylikt

Hur går det till?

En parterapi kan vara i några månader eller något år, beroende på parets problematik. Ofta träffar man psykoterapeuten varannan vecka till att börja med och sedan glesas mötena ut. En vanlig längd på behandling är 5-6 sessioner. Sessionerna varar 90 minuter.

3.Vad är familjeterapi?

I familjeterapi kommer delar av familjen eller hela familjen till samtal. I familjeterapin utgår man från familjen som en resurs och att alla i familjen är viktiga för att eventuella problem eller svårigheter ska kunna lösas. Man utgår från ett salutogent perspektiv, d v s de faktorer som skapar hälsa. Familjeterapi bygger på en teori om att alla i familjen hänger samman i ett ömsesidigt samspel, där alla påverkar varandra. Detta innebär också att om flera personer från samma familj går i samtal, kan de ta med sig sina erfarenheter från terapin och arbeta för en förändring även mellan samtalen. Detta innebär ofta både kortare och intensivare terapier än individualterapi. Och om alla tillsammans har hjälpts åt att skapa förändring är det också lättare att hjälpas åt att hålla kvar förändringen som uppstått genom terapin.

4. Vad är psykoanalys?

Psykoanalys är både en teori om människans känslo- och tankeliv och en behandlingsmetod.

Teorins grund är att människor har omedvetna fantasier, föreställningar, önskningar och inre konflikter som påverkar deras medvetna föreställningar och handlande. Psykiska symtom som t ex ångest och depression uppkommer då människor inte finner fungerande sätt att hantera sina känslor eller sina relationer till andra. Symtomen ses som meningsfulla uttryck för en inre konflikt som behöver bearbetas så att den kan få en mer konstruktiv lösning. När denna lösning uppnåtts kommer symtomen att minska eller försvinna. En annan viktig del i psykoanalys är tanken att de problematiska livsmönster individen bär med sig synliggörs i relationen till psykoanalytikern. I samspelet mellan psykoanalytiker och analysand gestaltas och speglas bland annat analysandens upplevelser och känslor från betydelsefulla relationer i barndomen. Genomarbetningen av dessa ibland smärtsamma känslor leder till ökad självinsikt. Som behandlingsmetod är psykoanalys en hjälp till inre förändring och frigörelse från invanda livsmönster, vilket ger möjlighet att möta livets svårigheter och ta ansvar för sitt eget liv.

Psykoanalys är en djupgående och långsiktig behandling som bedrivs 3–5 gånger i veckan. Analysanden ligger ner på en divan och uppmanas att så fritt som möjligt delge psykoanalytikern sina tankar.

5. Vad är kristerapi?

Krissamtal har i regel ett tydligt fokus på här-och-nusituationen och det som utlöst krisen. Många gånger rör det sig om relativt korta kontakter, men ibland kan man genom krissamtalen komma fram till att man vill gå i psykoterapi för att bearbeta bakomliggande svårigheter.

I en akut kris kan man behöva en tätare kontakt i början som successivt kan glesas ut. Vi kan vanligtvis erbjuda snabba tider.

6. Vad är stresshantering?

Vi utsätts alla för stress såväl i yrkeslivet som privat. Om stressen pågått under alltför lång tid kan det leda till ett utmattningstillstånd. Ibland leder utmattningen även till en depression – en sk utmattningsdepression. Tillstånden har visat sig vara godartade på så vis att de flesta drabbade tillfrisknar helt – även om det tar tid och upplevs som obehagligt. Under återhämtningen är det är viktigt att samtidigt påbörja en livsstilsförändring - för att bibehålla hälsan även på sikt. I dessa samtalskontakter kan man arbeta kognitivt och beteendemässigt (KBT) med att förändra tankemönster och beteenden – samt i takt med tillfrisknandet också reflektera över sin existentiella situation och livsmönster. På så vis kan man få syn på både medvetna och omedvetna föreställningar om sig själv och sitt liv.

7. Vad är konsultationssamtal?

Ett eller ett par samtal som syftar till att du ska få hjälp att avgöra om psykoterapi är rätt behandling för dig eller om du ska söka annan hjälp. Vi kan bistå med förslag på alternativa behandlingsalternativ om det vi erbjuder inte passar dina behov.

8. Vad är en legitimerad psykoterapeut?

En legitimerad psykoterapeut har en 3–årig vidareutbildning. Förkunskapskraven innefattar grundutbildning till psykolog eller läkare med specialistkompetens i psykiatri, eller annan utbildning som t ex socionom, sjuksköterska eller präst kompletterad med en basutbildning i psykoterapi. Ovanpå denna grundutbildning krävs psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst ett par år, att gå i egen psykoterapi och att bedömas lämplig för yrket.

Socialstyrelsen utfärdar legitimation för psykoterapeuter och är tillsynsmyndighet för all sjukvårdande behandling. Psykoterapeutlegitimation är en förutsättning för att få bedriva psykoterapi utan handledning.

9. Finns det forskning om psykodynamisk psykoterapi och familjeterapi?

Det finns en omfattande forskning kring psykoterapi. Överlag pekar resultaten på att psykoterapi ger god hjälp. Utförligare beskrivning av forskningsläget vad det gäller psykodynamisk psykoterapi finns på www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se

10. Gäller sekretessen när man går i psykoterapi?

Legitimerade psykoterapeuter har en omfattande sekretess och kan inte vidarebefordra information till annan part utan patientens tillåtelse. Undantag finns dock när det gäller brott som ger mer än 2 års fängelse, och övergrepp eller försummelse av barn och minderåriga då vi har skyldighet att kontakta Socialtjänsten.

Adress: Hornstulls psykoterapimottagning, Långholmsgatan 16, några minuter från T-bana Hornstull. Telefon och mejladress hittar du på sidan Kontakt